Vlissingse PvdA’ers kritisch over fractievoorzitter Frances Oreel: ‘Wie haar niet zint schuift ze aan de kant’

De Vlissingse PvdA-fractievoorzitter Frances Oreel treedt volstrekt solistisch op binnen haar partijafdeling. Leden die zich daar kritisch over uitlaten, worden geïsoleerd en buitengesloten. Dat zeggen twee PvdA’ers, die dit zou zijn overkomen.

Dit verhaal begint met twee mededelingen en een waarschuwing.

Mededeling 1: de Vlissingse PvdA-fractievoorzitter Frances Oreel heeft een klacht wegens seksueel overschrijdend gedrag ingediend tegen een mannelijke partijgenoot. De landelijke integriteitscommissie van de PvdA buigt zich hierover op dit moment.

Mededeling 2: sinds maart ligt er een intern rapport van de PvdA Zeeland naar klachten over hoe Oreel functioneert binnen de partij. De afgelopen jaren verlieten raadsleden en fractiemedewerkers vanwege ruzie met Oreel de partij om als eenmansfractie door te gaan, naar een andere partij over te stappen of de politiek te verlaten. Het gewestelijk partijbestuur weigert het rapport te publiceren zolang de klacht van Oreel in behandeling is.

Anoniem verhaal

Dan nu de waarschuwing. In elk conflict proberen de ruziënde ‘kampen’ hun eigen standpunt als het enige juiste neer te zetten en de tegenpartij zo veel mogelijk zwart te maken. Journalisten kunnen hierbij als ‘brievenbus’ fungeren. Soms zelfs letterlijk, want een medewerker van Omroep Zeeland ontving een anoniem briefje over de klacht van Frances Oreel. Daarnaast kreeg een andere collega ‘spontaan’ een telefoontje van een Vlissings PvdA-lid, dat op voorwaarde van anonimiteit zijn verhaal wilde vertellen. Dat was een ‘pro-Oreel-verhaal’, maar dat is in een intern conflict uiteraard slechts één kant van de medaille.

Ook ontvingen we anoniem een e-mail die ex-raadslid Koen de Vries naar Oreel stuurde. Hierin gaf hij aan dat hij vanwege haar gedrag afstand deed van zijn raadszetel. De Vries noemde enkele namen van Vlissingse PvdA’ers die hem voorgingen. Daartoe behoorde onder meer Angelique Duijndam. Zij werd in 2018 raadslid, maar ging al na een paar maanden na ruzie met Oreel verder als onafhankelijk raadslid. Uit de mail van De Vries drong zich de volgende conclusie op: het PvdA-partijsymbool, een roos in een vuist, is in Vlissingen verworden tot een bloem waarvan de blaadjes uitvallen, maar waarvan de doornen inmiddels diepe wonden hebben achtergelaten.

‘De partij zit op slot’

Koen de Vries noemde ook het echtpaar Wim Meijer en Monique Doppegieter, wellicht minder bekend, maar nog wel steeds lid van de PvdA. Meijer (72) was van 1988 tot 1994 raadslid en van 2018 tot 2022 afdelingspenningmeester. Doppegieter (65) werd vorig jaar actief. Ze hebben getwijfeld of ze hun verhaal aan de pers moesten vertellen. Want de partij gaat hen aan het hart. Doppegieter: “Uiteindelijk doen we het daarom juist wel. De PvdA Vlissingen zit vanwege de conflicten op dit moment op slot, terwijl we ons voor onze kiezers zouden moeten inzetten.”

Het is eind 2021, enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Monique Doppegieter: “De partij had moeite om kandidaten te vinden, dus ik meldde me aan. Ik was verbaasd hoe de verkiezingscampagne verliep. Er zaten enkele nieuwe, enthousiaste mensen in het campagneteam, maar Frances Oreel doorkruiste voortdurend hun initiatieven. Er was niet echt een strategie.”

‘Interne informatie gelekt’

Ervoer Doppegieter dat als merkwaardig, kwalijker vond ze wat erna gebeurde. “Na een lijsttrekkersdebat in het stadhuis insinueerde Frances dat ik interne informatie naar een andere partij had gelekt. Alhoewel ik dit pertinent ontkende, had de beschuldiging direct gevolgen voor me. Frances communiceert via diverse appgroepen met partijleden. Om mensen uit te sluiten gooit ze die niet uit een appgroep, maar start ze een nieuwe groep, waarvoor ik niet werd uitgenodigd. Van de ene op de andere dag was ik buitengesloten. En niet alleen dat, ook de overige partijgenoten lieten niets meer van zich horen.”

Tijdens de verkiezingsavond op 16 maart 2022 verzamelden de politieke partijen zich in de hal van het Vlissingse stadhuis om de uitslagen af te wachten. Doppegieter: “Diverse partijen voerden toen al intern overleg. Frances sprak echter niet met partijgenoten. Dat vond ik vreemd, want de volgende dag zouden de partijen met elkaar vergaderen over de verkiezingsuitslag. De PvdA ging dus naar deze bijeenkomst zonder dat er intern afspraken waren gemaakt. Al vrij snel werd overigens duidelijk dat de PSR, de grootste partij, de PvdA niet zou uitnodigen voor de coalitieonderhandelingen. En dat terwijl we wel van twee naar drie zetels waren gegaan en daarom een logische onderhandelingspartner waren. Daarmee kwamen we weer voor vier jaar in de oppositie terecht.”

Verkeerde keelgat

Meijer constateerde dat Oreel bij het organiseren van de fractie en steunfractie niet van plan was om normaal overleg te voeren. “Dat schoot mij behoorlijk in het verkeerde keelgat. Ik heb Frances daarover gemaild. Gevolg was dat ik onmiddellijk van alle communicatie werd uitgesloten. Ook verbood ze andere partijgenoten om nog contact met me op te nemen. En dat terwijl ik nog wel penningmeester van de afdeling Vlissingen was. Uiteindelijk ben ik in mei 2022 opgestapt.”

Verbaasd is Meijer dat hij niet is benaderd voor het interne onderzoek naar de problemen in de Vlissingse PvdA. “Ik ben vier jaar bestuurslid geweest in een periode met veel spanningen tussen fractievoorzitter en bestuur. Ik had zeker informatie kunnen geven. Ook vind ik het merkwaardig dat de afdeling Vlissingen sinds vorig jaar mei geen ledenvergadering meer heeft georganiseerd. De problemen gaven daar voldoende aanleiding toe.”

Als oud-penningmeester wijst hij erop dat een afdeling volgens de statuten in ieder geval twee keer per jaar moet vergaderen, in het voorjaar over de financiële verantwoording over het jaar ervoor en in het najaar over de begroting voor het komende jaar.

‘Geen teamplayer’

Het gesprek is bijna ten einde. Meijer en Doppegieter trekken hun conclusies. “Frances Oreel is absoluut geen teamplayer en daarmee niet geschikt als fractievoorzitter. Er is een patroon herkenbaar: wie haar niet zint schuift ze aan de kant. Ze berokkent de partij in Vlissingen veel schade. Helaas is ze niet gevoelig voor kritiek.”

Vanwege alle onverkwikkelijke ervaringen heeft Doppegieter de PvdA laten weten niet meer beschikbaar te zijn als mogelijk raadslid.

‘Absoluut onhoudbaar’

Zijn Meijer en Doppegieter de enige Vlissingse PvdA’ers die willen vertellen over de interne strubbelingen? Een oproep per e-mail levert weinig op. Wel wil de opvolger van Wim Meijer als penningmeester, Herbert Cappon, ‘graag nog een keer een boekje opendoen’. Maar nu niet, want hij moet naar eigen zeggen eerst de leden informeren tijdens een algemene ledenvergadering eind augustus. Wel laat hij weten ‘persoonlijk van mening te zijn dat de positie van de huidige fractievoorzitter absoluut onhoudbaar is’. Waarom? Als we hem bellen, wil hij dit eigenlijk niet toelichten. Maar uiteindelijk zegt hij: “Ik kom tot deze conclusie op basis van mijn ervaringen de afgelopen jaren binnen het PvdA-bestuur. Er is sprake van een onherstelbaar verstoorde verstandhouding tussen het bestuur en de fractievoorzitter.”

Reactie Francis Oreel

Uiteraard hebben we Frances Oreel om een reactie gevraagd. Die geeft ze schriftelijk: “Bovenstaand artikel is gebaseerd op meningen van mensen, niet op feiten. De beweringen en aantijgingen passen in het patroon van de ‘zwart-maak-campagne’ die is ingezet sinds ik een klacht inzake grensoverschrijdend gedrag heb ingediend. De beweringen zijn niet waar. Ik kan dat aantonen, maar ik wil de procedure rond mijn klacht niet beïnvloeden. Ik zit als slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag in een hele lastige situatie. Dit wens ik niemand toe. Ik betreur het zeer dat enkele mensen niet het fatsoen hebben de klachtenprocedure haar beloop te laten hebben, maar een uiterst kwetsende mening ventileren over mij. Ik praat niet over de kwestie en niet over de procedure. Dit is het beste voor mij en voor de persoon tegen wie ik een klacht heb ingediend.”

Dit artikel is in samenwerking tussen WFM96 en Omroep Zeeland tot stand gekomen.

Illustratie: Catalijn van Wijk