Nog geen besluit windmolens bij agrarische bedrijven in gemeente Veere

De vraag of er nu windmolens op agrarische bedrijven in de gemeente Veere mogen komen, kan nog niet worden beantwoord. De raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling vond maandag dat het beleidskader ‘Kleine Windmolens op land’ niet rijp was voor behandeling in de gemeenteraad. Het college van B en W moet met een nieuw voorstel komen.

Oorspronkelijk wilde de gemeente drie windmolens per boerenbedrijf toestaan. Na een inspraakronde werd dat al teruggebracht tot twee. Er waren behoorlijk wat eisen gesteld in het beleidskader ‘Kleine Windmolens op land’, dat maandag werd besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Voordat een agrariër een windmolen mag plaatsen, moet hij eerst hebben onderzocht of de plaatsing van zonnepanelen op zijn daken een mogelijkheid is. Ook aan de afmetingen zijn eisen gesteld en de opgewekte stroom moest voor eigen gebruik zijn. De molens mochten sowieso al niet in natuurgebieden, in de dorpen en kernen, in de duinen en een strook daarachter en op of bij bedrijventerreinen komen. Ook moest extra druk op het elektriciteitsnet worden voorkomen.

Horizonvervuiling

Het voorstel van het college van B en W leidde maandagavond tot langdurige discussies. Tiny Polderman van de Heemkundige Kring Walcheren kwam als inspreker. Windmolens op Walcherse agrarische bedrijven zijn in de ogen van de heemkundige kring een inbreuk op het open landschap. Marja Osté-Aarnoutse (VVD) vond juist dat windmolens agrarische bedrijven kunnen helpen bij de bedrijfsvoering en daarmee met instandhouding van het Walcherse landschap. Wel vroeg ze waarom alleen agrarische bedrijven een windmolen zouden mogen plaatsen. Stijn van Kervinck (Hart voor Veere) had moeite met de dreigende horizonvervuiling en stelde ook dat het voorstel in strijd was met het hoofdlijnenakkoord.

Agrarische coöperatie

De SGP vond het voorstel in wezen sympathiek, maar had veel twijfels, onder meer vanwege de landschappelijke waarden. Enerzijds ziet de fractie meer in een kleine proeftuin binnen de gemeente, anderzijds zou slechts een beperkt aantal bedrijven in aanmerking komen voor plaatsing van een windmolen. Hun alternatief: grotere windmolens op Neeltje Jans. Daar is er technisch gezien nog ruimte voor. Een bedrijf dat daar windmolens exploiteert staat open voor een agrarische coöperatie, stelde SGP-raadslid Sander Jacobse.

ChristenUnie is voorstander van windmolens vanuit het idee van goed rentmeesterschap, maar wilde terug naar een kleinschalige pilot, met maximaal een windmolen per bedrijf, aldus raadslid René Molenaar.

Nieuw voorstel

Jacco van Maldegem (D66) was wel voorstander van het voorstel, met het oog op duurzame energieopwekking en bedrijfsvoering, maar vroeg net als de VVD waarom alleen agarische bedrijven windmolens zouden mogen plaatsen. Een meerderheid van de raadsleden vond dat het voorstel zoals dat er nu lag niet rijp was voor behandeling in de gemeenteraad. Dit tot merkbare teleurstelling van Osté-Aarnoutse (VVD). Het college zal met een nieuw voorstel voor dit vraagstuk moeten komen.

Tiny Polderman van de Heemkundige Kring Walcheren sprak zich fel uit tegen windmolens in de gemeente Veere (foto Omroep Zeeland)