Het landschap van gemeente Veere nog mooier

Stichting landschapsbeheer Zeeland is gestart met een nieuw project voor het inrichten van het landschap aan de hand van streekeigen landschapselementen. Landschapselementen zijn van grote natuurlijke en maatschappelijke waarde. Ze zorgen voor een aantrekkelijk landschap en dragen bij aan herstel van kenmerkende soorten voor onze streek, het historische cultuurlandschap en het karakter van de streek. Plantgoed, materialen en werkzaamheden worden volledig vergoed afhankelijk van het type element (met een maximum van € 4000,-).

Iedereen met een stuk grond, erf of dijk binnen het deelgebied op Walcheren (zie kaart, het gebied rondom Meliskerke) kan mee doen. Voorwaarde is wel dat er maatregelen worden getroffen die passen in de omgeving en die de kenmerkende soorten voor het gebied ondersteunen. Voor Walcheren zijn dat de zomertortel en grote vos (vlinder). Maatregelen kunnen zijn: herstel van waardevolle dijken, aanleg van gemengde hagen, singels, bosjes, hoogstamfruitbomen, poelen, natuurvriendelijke oevers, holle bollige weilanden. Meedoen is op basis van vrijwilligheid en iedereen in het deelgebied die interesse heeft kan zich melden bij SLZ info@landschapsbeheerzeeland.nl.

Kaart met gebied in Walcheren

Het project ‘Streekeigen landschapselementen voor een robuuste natuur en een volhoudbare landbouw’ is een POP3 project (Plattelandsontwikkelingsprogramma) en wordt gesubsidieerd door de provincie Zeeland en de ELFPO (Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling). Het project loopt twee jaar en wordt eind 2024 afgerond. Samen met particuliere eigenaren, agrariërs, (agrarische) natuurverenigingen, ZLTO, terrein beherende organisaties en overheden wil SLZ landschapselementen realiseren die bijdragen aan een natuurlijk en aantrekkelijk landelijk gebied.

SLZ richt zich sinds 1982 op het beheer en de ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap op terreinen van derden. Hiervoor werkt SLZ samen met overheden, organisaties, erfeigenaren, ondernemers en vrijwilligers. SLZ heeft een CBF Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).