Veel fout gegaan bij nieuwbouw ‘omgekeerde school’ Oost-Souburg

Wanneer de nieuwbouw voor basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg eindelijk open gaat kan nog niet met zekerheid worden gezegd. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van partij POV in de Vlissingse gemeenteraad. Bij bouw en toezicht liep veel mis en fouten worden nog hersteld.

De antwoorden kwamen aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 23 mei. De fouten rond rond de nieuwbouw voor Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg werden twee jaar geleden ontdekt. Dat gebeurde door personeel van de school zelf en niet door de bouwers of het gemeentelijk toezicht. De fundering en het skelet bleken 180 graden gedraaid te zijn ten opzichte van de tekeningen. De bouw werd in juni 2022 stilgelegd. Het skelet werd weer gedemonteerd en de fundering aangepast. De kwestie haalde zelfs het landelijk nieuws. Later bleek de school ook drie meter te dicht bij de straat te staan, wat volgens de regels niet mag.

Door alle aanpassingen en uitstel vielen de kosten al 215.000 euro hoger uit. De leerlingen volgden hun lessen al in een tijdelijk onderkomen. Voor de school was het extra zuur, want er was al twintig jaar over de nieuwbouw gesproken. Het schoolbestuur was op z’n zachtst gezegd niet blij. Door alle problemen is de opening van de scholen al meermaals uitgesteld.

Nog gebreken

In maart dit jaar vroeg fractievoorzitter Pim Kraan van Perspectief op Vlissingen (POV) het college van B en W of er ook constructie- en materiaalfouten zijn gemaakt bij de nieuwbouw van de basisschool. Hij had van omwonenden en bouwvakkers gehoord dat er bij de bouw van een trap constructiefouten zijn gemaakt. Ook wilde POV antwoorden over de extra kosten, want de leerlingen zitten nu al drie jaar in tijdelijke huisvesting. Bovendien begreep POV van omwonenden dat er al sinds december weinig te merken was van bouwactiviteiten.

Wanneer de opening van de school precies zal plaatsvinden is nog niet duidelijk, zo liet het college weten. Er is al wel diverse keren overleg geweest met de schoolbesturen om de overdracht formeel af te wikkelen. Het streven is volgens het college nog steeds om voor de zomervakantie dit jaar beide scholen in gebruik te nemen. Maar de school zelf gaat uit van het najaar.

Dat de bouw stil zou hebben gelegen sprak het college echter tegen. Wel zijn er keuringen geweest, waarbij een groot aantal gebreken is geconstateerd, wat weer tot vertraging leidde. Dat er weinig van bouwactiviteiten te zien was kwam doordat die grotendeels in de school zelf plaats vonden.

Kwaliteit en veiligheid

De trap waar POV vragen over had was volgens het college een van de resterende punten op de lijst. Er is nagedacht over mogelijke oplossingen. Deze worden momenteel uitgewerkt en door de constructeur doorgerekend. De uiteindelijk voorgelegde oplossing zal vervolgens voor goedkeuring aan de eigen constructeur van de gemeente worden voorgelegd, voordat deze wordt uitgevoerd.

Naar aanleiding van de uiteindelijke bouw van de beide scholen wordt een compleet opleverdossier per school door de aannemer aangeleverd. Daarin zijn alle benodigde stukken opgenomen, die nodig zijn om een goed oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van de school op alle vlakken op het gebied van veiligheid, functionaliteit, kwaliteit en exploitatie.

Deze documenten worden gecontroleerd op compleetheid en inhoudelijk beoordeeld door een zogeheten toetsteam van deskundigen. Pas wanneer zij akkoord zijn met alle punten, dus ook exploitatie, zal de school kunnen worden opgeleverd en overgedragen aan de schoolbesturen. De scholen worden gebouwd om, met uitzondering van normaal regulier onderhoud en vervanging, minimaal 40 jaar mee te kunnen, stelde het college verder.

Fouten bouwer

Dat de fouten niet door de gemeente werden opgemerkt kon komen door de gekozen ‘design and build’-constructie, aldus het college. Dat betekent dat de gemeente Vlissingen toezicht houdt tijdens de ontwerpfase en na realisatie, maar niet tijdens de bouw zelf. Hoe de fout met het draaien en verschuiven kon worden gemaakt is nog niet duidelijk.

POV verwees in maart ook naar fouten door aannemer BUKO bij een bouwproject in Aardenburg. “In de selectieleidraad zijn er de nodige eisen en criteria gesteld aan inschrijvers, waaraan BUKO toen voldeed”, antwoordde het college. “Daarbij was de prijs die werd geoffreerd natuurlijk wel een belangrijke. Dit had met name te maken met de financiële status van onze gemeente toen.” Wel doet de aannemer volgens het college in nauw overleg zijn best om de fouten te herstellen.

Extra kosten

Op de vraag of er zonder geldige bouwvergunning wordt gewerkt, antwoordde het college dat die in december vorig jaar is ingediend, maar nog wel in behandeling bij de afdeling toezicht en handhaving. De uiteindelijke totale kosten zijn volgens het college nog niet geheel duidelijk. Dat hangt af van het moment van overdracht van de scholen naar de schoolbesturen. De kosten door de vertraging, naast de al genoemde huur van tijdelijke huisvesting, betreffen ook de kosten van het projectteam voor die maanden. Contractueel bestaat er voor overschrijding van de afgesproken opleverdatum een boetebeding van 1000 euro per dag per school met een maximum van 250.000 euro. Hieruit zullen deze extra kosten moeten worden betaald.

Een volledige evaluatie mag de gemeenteraad verwachten na oplevering. Dan komen alle elementen, zoals aanbesteding, gunning, planning, toezicht, meer- en minderwerk, overschrijdingen en andere relevante zaken aan de orde, stelt het college. Of de verantwoordelijke bestuurders en de ambtelijke organisatie hier lessen uit zullen trekken komt dan ook aan de orde.

Foto: Omroep Zeeland