Herijkte Visie Spuikom goedgekeurd door gemeenteraad

De Herijkte Visie Spuikom is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april goedgekeurd. Vorig jaar werd de oorspronkelijke Visie Spuikom verworpen door een meerderheid in de Vlissingse gemeenteraad.

Het eerder voorgestelde casino is verdwenen in de Herijkte Visie Spuikom, de wandelpier uitgekleed, de bijbehorende lift vervangen door een wandelpad en de huizen komen minder dicht bij bestaande bebouwing te staan. Er ging opnieuw veel discussie aan vooraf, onder meer over het fietspad en de parkeerplaatsen voor inwoners, toeristen en bezoekers van de voorgestelde leisure-gelegenheden (vrijetijdsbesteding).

De Visie Spuikom voorziet in de woorden van het college van B en W in de ontwikkeling van een hoogwaardig stedelijk gebied, waarin groen en water een centrale positie innemen, aldus het college. Voor de realisatie van de eerste fase is 1,9 miljoen euro vanuit de Regiodeal North Sea Port District ontvangen. Fase 2 volgt later. Vanwege de omvang en onzekerheid over toekomstige financiële ontwikkelingen is het plan in twee delen opgeknipt.

Parkeren

Cor Tromp (SGP) kwam met een motie over voldoende parkeergelegenheid voor inwoners, strandgangers en bezoekers van bioscoop CineCity. Ook vreesde de partij voor hoogbouw en blokkendoosachtige nieuwbouw in het gebied. Ruud Kleefman (POV) was het daar mee eens. Onlangs kwam deze partij ook met een motie waarin werd gesteld dat leisure in de Spuikom niet op z’n plek is, vanwege de extra verkeersdrukte en parkeerproblemen. Daar kreeg de partij de handen niet voor op elkaar.

Onder andere Groen Links en D66 misten het fietspad in de visie. Het leek erop dat dat zal verdwijnen. Maar volgens wethouder Coen Bertijn blijft het fietspad, dat nu vanaf de watertoren tot aan CineCity loopt, gehandhaafd.

Financiële risico’s

Pieter Jan Mersie (ChristenUnie) toonde zich verheugd dat het casino uit de eerdere Visie Spuikom is verdwenen. Rieky Bostelaar-Trommelen (GroenLinks) en Coen van Dalen (LPV) vroegen nadrukkelijk aandacht voor groen tussen de bebouwing. Dat wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling.

De PvdA-fractie bleef kritisch. Eerdere zorgen van de partij over met name de financiële risico’s van de plannen werden niet weggenomen. Groen Links vroeg bij de geplande woningbouw aandacht voor huishoudens met een kleinere beurs. Verder was er de nodige discussie over het al dan niet kronkelende fietspad. Maar al met al toonde een meerderheid van de partijen zich tevreden met de Herijkte Visie Spuikom.

Foto: OKRA Landschapsarchitecten