Gemeente Middelburg op zoek naar locatie AZC

Het college van de gemeente Middelburg gaat op zoek naar een locatie voor een AZC waar na 1 juli 2025 330 personen opgevangen kunnen worden. Deze locatie moet ook ruimte bieden voor 150 tot 250 flexibele plaatsen. De bestuursovereenkomst met betrekking tot het huidige AZC aan de Laurens Stommesweg loopt tot medio 2025.

Aanleiding voor het starten van de zoektocht naar een geschikte locatie zijn de Zeeuwse afspraken over de verdeling van de asielopvang en flexibele capaciteit. Deze afspraken moeten voorkomen dat in de toekomst nog gebruik moet worden gemaakt van sporthallen etc. om asielzoekers op te vangen.

Het college streeft ernaar om in april 2023 een voorstel aan de raad voor te leggen met voorwaarden waaraan een locatie moet voldoen. In dat voorstel staat ook op welke manier inwoners en andere belanghebbenden betrokken en geïnformeerd worden. Voor de locatie voor het nieuwe AZC wordt gestreefd naar juli 2023.

In 2020 is de Uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen vastgesteld. Het gaat om een samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten. De agenda is opgesteld om beter op veranderingen in de samenstelling en omvang van de asielinstroom te kunnen inspelen. Daarnaast zijn daarin afspraken gemaakt om de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie in de gemeente te verbeteren. Op basis van deze agenda is in Zeeland het plan van aanpak Draagvlak asielopvang Zeeland opgesteld. In het voorjaar van 2021 hebben alle Zeeuwse gemeenten daarover een beginselbesluit genomen. Uitgangspunt daarin is dat er gezamenlijke afspraken worden gemaakt waarin wordt bepaald op welke wijze elke gemeente een bijdrage levert aan de opgave.

Deze afspraken zijn in het najaar van 2022 tot stand gekomen en in november aan de colleges en de raden voorgelegd, waarna ze aan het Rijk zijn aangeboden.

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC