Einde Artikel 12-status voor Vlissingen niet in zicht door stijgende kosten en lagere uitkering Rijk

Vlissingen was goed op weg om de Artikel 12-status achter zich te laten. Er is hard gewerkt door de gemeenteraad, het college van B en W en alle medewerkers. Maar de stijgende kosten voor de jeugdzorg en verlaging van de algemene uitkering door het Rijk gooien roet in het eten. Dat is kort gezegd de boodschap van het college van B en W.

Het college van B en W gaf woensdag 12 juni toelichting op financiële stukken, bestaande uit de jaarstukken 2023, de kadernota 2024 en de eerste bestuursrapportage 2024. Het resultaat voor 2023 was nog 9,7 miljoen euro positief. Dat kwam voornamelijk door een positief resultaat op de grondexploitaties en een hogere algemene uitkering. Daarmee was het goede nieuws even op.

Niet op eigen benen

“We hebben hard gewerkt om op eigen benen te kunnen staan”, zegt wethouder Geoffrey Sips. “Dat we nog niet verwachten dat dat zal lukken is teleurstellend.” Het uiteindelijke oordeel over de Artikel 12-status is aan de inspecteur en de toezichthouders. De afgelopen jaren sloot de gemeente Vlissingen telkens wel af met een positief saldo. Het positieve resultaat op de grondexploitaties is mooi, maar dat betekent geen structurele bron van inkomsten voor de gemeente.

Jeugdzorg duurder

De stijgende kosten voor jeugdzorg en een lagere rijksbijdrage gooien roet in het eten. bij. De kosten voor jeugdhulp nemen drastisch toe, mede door in de cao afgesproken salarisstijging in die sector en een stapeling van andere kosten, zegt wethouder Albert Vader. Het gaat om jaarlijks 4,9 miljoen euro. Het college maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid jeugdhulp en de kosten hiervan. Vlissingen is hierin overigens niet uniek. Deze problematiek speelt overal in het land.

Daarnaast worden de Nederlandse gemeenten vanaf 2026 gekort op de algemene uitkering van het Rijk. Dat speelt in heel Nederland en daar kan Vlissingen uiteraard niks aan doen. Maar het scheelt Vlissingen jaarlijks wel 5 miljoen euro, aldus het college van B en W

Gekort

Het college ziet door deze ontwikkelingen geen ruimte om de inkomensgrens voor de minimaregeling te verhogen van 110 naar 120 procent. Daar had de gemeenteraad dit voorjaar opdracht voor gegeven, maar het zou de gemeente jaarlijks 1,6 miljoen euro extra kosten. Daarom ontraadde het college van B en W toen de motie over de inkomensgrens. De toezichthouder moet ook nog akkoord zijn. Wel wil wethouder Jeroen Portier gaan kijken naar andere mogelijkheden om deze doelgroep financieel te ondersteunen.

Streng toezicht

Door de grondexploitatieproblematiek heeft de gemeente Vlissingen een aantal jaren geleden een te grote negatieve reserve opgebouwd. Daarom heeft de gemeente in 2014 met het Rijk afgesproken dat ze gebruik kan maken van de Artikel 12-regeling. Binnen deze regeling ziet het Rijk (naast de Provincie Zeeland) toe op de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. Ook ontvangt ze jaarlijks steun vanuit het gemeentefonds ter dekking van ontstane tekorten. De Artikel 12-status brengt grote financiële beperkingen en streng toezicht op alle uitgaven met zich mee.